I-E-S-S

I-E-S-S viết tắt của cụm từ Image, Emotion, Soft Sell: lời quảng cáo nhẹ nhàng dựa trên hình ảnh và tình cảm (tức quảng cáo theo lối Nhật).