Hybrid Pricing Model

Hybrid Pricing Model là một mô hình tính giá trong Internet Marketing kết hợp giữa CPCCPA (hoặc đôi khi kết hợp giữa CPC, CPA, CPM).