Human–computer interaction viết tắt HCI

Human–computer interaction viết tắt HCI – Sự tương tác giữa con người và máy tính: nghiên cứu thiết kế và sử dụng công nghệ máy tính, tập trung vào các giao diện giữa người dùng và máy tính. Các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực HCI đều quan sát cách con người tương tác với máy tính và thiết kế công nghệ để con người tương tác với máy tính theo những cách mới lạ. Là một lĩnh vực nghiên cứu, tương tác giữa con người và máy tính nằm ở điểm giao nhau của khoa học máy tính, khoa học hành vi, thiết kế, nghiên cứu phương tiện truyền thông và một số lĩnh vực nghiên cứu khác. Thuật ngữ này được phổ biến bởi Stuart K. Card, Allen Newell và Thomas P. Moran trong cuốn sách của họ, The Psychology of Human-Computer Interaction, mặc dù các tác giả lần đầu tiên sử dụng cụm từ năm 1980 và lần sử dụng đầu tiên được biết đến vào năm 1975. [Thuật ngữ này hàm ý rằng, không giống như các công cụ khác chỉ sử dụng một cách hạn chế (như một cái búa, hữu ích cho việc móng tay nhưng không nhiều), máy tính có nhiều cách sử dụng và điều này diễn ra như một hộp thoại mở giữa người dùng và máy tính. Khái niệm của hộp thoại so sánh sự tương tác giữa con người và máy tính với sự tương tác giữa người với con người, một sự tương đồng rất quan trọng đối với các cân nhắc lý thuyết trong lĩnh vực này.