HTTP và HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol)

HTTP – Giao thức HTTP: Là một giao thức dạng “chuyển tác” khi trình duyệt khách gửi yêu cầu đến máy chủ, máy chủ chấp nhận yêu cầu, nếu có thể và gửi tín hiệu đáp tới máy khách.

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) – Giao thức truyền siêu văn bản an toàn: Là một giao thức web, áp dụng chuẩn SSL (Secure Socket Layer) của Netscape Communication để mã hoá dữ liệu gửi từ người dùng tới máy chủ web – máy chủ an toàn – và giải mã dữ liệu ở phía người dùng trong quá trình truyền thông HTTP thông thường. Những hỗ trợ cho HTTPS đều được xây dựng trên các trình duyệt Netscape Navigator và Microsoft Internet Explorer.