Guiding board

Guiding board: Cái bảng chỉ dẫn (chỉ đến nơi tổ chức sự kiện)