GoogleBot

GoogleBot là các bot tìm kiếm phần mềm được sử dụng bởi Google, thu thập tài liệu từ trang web để xây dựng một chỉ mục tìm kiếm cho công cụ tìm kiếm của Google. Khi bạn tìm kiếm cho các trang web hiển thị IP của bạn, bạn thường sẽ thấy địa chỉ IP của GoogleBot.