Google Play Developer

Google Play Developer: là công cụ do Google tạo ra dành cho các Lập trình viên ứng dụng di động trên hệ điều hành Android, với công cụ này các Lập trình viên có thể quản trị ứng dụng trên chợ ứng dụng Google Play, bao gồm: đưa ứng dụng  lên, xoá ứng dụng, cập nhật phiên bản mới, đo lường hiệu quả, hiệu suất của ứng dụng, bán ứng dụng…..

Link truy cập: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=vi