FuelPHP

FuelPHP là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP 5.3+ và những ý tưởng tốt nhất của các framework khác. precio quanox gotas

FuelPHP được xây dựng theo mô hình MVC, có hỗ trợ đầy đủ mô hình HMVC. withdrawal ivermectin paste for sheep Ngoài ra FuelPHP cũng hỗ trợ thêm một khái niệm gọi là ViewModel, đây là tầng đứng giữa Controller và View, tại đây có chúng ta có thể viết một phần của business login để cho Controller đỡ bị rối rắm. generic ivermectin pour-on for cattle

  • FuelPHP cũng cung cấp cơ chế router mạnh mẽ, dễ sử dụng, giúp bạn có thể viết các luật url của riêng mình một cách dễ dàng.
  • FuelPHP có driver cho nhiều loại hình cơ sở dữ liệu khác nhau, mysql, mongo, redis…
  • Ngoài ra FuelPHP cũng tích hợp sẵn một số third party hay được sử dụng như PHPSeclib, htmlLawed…

Link website: https://www.fuelphp.com/