Forced Perspective

Forced Perspective: cách dùng phông cảnh nhỏ hay lớn theo tỷ lệ với nhân vật hoặc vật thể. Ví dụ muốn làm cho người hay vật lớn ra thì thiết kế phong cảnh nhỏ lại, muốn cho người hay vật nhỏ đi thì phong cảnh buộc phải được nối lớn ra.