Filter trong TVC

Filter: đo lọc màu bằng kính hay nhựa để điều tiết cường độ ánh sáng và sắc tố. Cũng để chỉ thiết bị lọc âm thanh để loại bớt một âm tố nào đó