Field Sales department

Field Sales department – phụ trách doanh số bán hàng qua mạng lưới các nhà phân phối