Customers Marketing department

Customers Marketing department sẽ tham gia vào các hoạt động promotion liên quan tới sales task với các danh mục cụ thể