Fade in, Fade out

Fade in, Fade out: một hình ảnh từ từ hiện ra hay từ từ lu mờ đi trên màn ảnh.