Factor Analysis

Factor Analysis: phương pháp điều tra trong khoa học nhân văn kiểm tra những yếu tố có tính thuyết minh cao trong cấu trúc của một hiện tượng phức tạp.