Exclusive distribution

Exclusive distribution – phân phối độc quyền: Phân phối độc quyền diễn ra khi một nhà cung cấp độc quyền phân phối của việc bán một loại hàng hoá, dịch vụ hợp đồng trong một lãnh thổ, hoặc cho một nhóm cụ thể của khách hàng. Trong giao thương, các nhà phân phối thường sẽ đồng ý bán hàng hóa hoặc dịch vụ của các nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh. اشتراك يورو 2022