Exact Match

Thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một cách chính xác từ khoá trong quảng cáo Google AdWord. Thông qua đó cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho những tìm kiếm khớp hoàn toàn với cụm từ chính xác trên bảng kết quả tìm kiếm của Google so với truy vấn của người dùng.

Exact Match thì quảng cáo Adwords của bạn chỉ hiển thị khi người dùng nhập chính xác từ khóa mà mà bạn chọn.

Exact match là một trong bốn tùy chọn kết hợp từ khoá giúp kiểm soát cách chặt chẽ từ khóa cần phải phù hợp với thuật ngữ tìm kiếm của người dùng. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tuỳ chọn kết hợp cho một từ khóa, và khi sử dụng dịch vụ quảng cáo Google AdWord nếu bạn không có lựa chọn nào trong 4 hình thức kết hợp thì kết hợp rộng sẽ được sử dụng theo mặc định.