Euro RSCG Worldwide

Euro RSCG Worldwide viết tắt của Roux, Séguéla, Cayzac & Goudard Worldwide: tên tập đoàn quảng cáo quốc tế.