Documentary

Documentary: chương trình ký sự dựa trên sự thực chứ không phải hư cấu, có thể dùng vào quảng cáo.