Error – 404

404 error (hay Lỗi 404) là một trong các thông báo lỗi rất phổ biến, nhằm thông tin cho người dùng khi một địa chỉ Web (URL) không được tìm thấy.

Một thông báo lỗi sẽ xuất hiện khi một trang không thể được tìm thấy trên một trang web nào đó. Lỗi HTTP này được chuyển đến trình duyệt thông qua máy chủ Web khi một yêu cầu trang Web không thực hiện được. Lỗi 404 xuất hiện bởi một trang không tồn tại hoặc hạn chế quyền truy cập. Lỗi 404 này có thể được Webmaster cấu hình lại sao cho thân thiện với người dùng hơn.

Để tránh trường hợp người dùng tìm kiếm rơi vào trang báo lỗi 404, chỉ với một thông báo lỗi một cách khó chịu, các Webmaster nên tạo một trang báo lỗi 404 cá nhân hóa.