Electronic distributor

Electronic distributor – Nhà phân phối điện tử: Những nhà trung gian điện tử chịu trách nhiệm về tiếp nhận hóa đơn và thực hiện đơn hàng cũng như bảo hành sản phẩm (đối ngược với nhà môi giới điện tử).