Dynamic keyword insertion viết tắt DKI

Dynamic keyword insertion (viết tắt DKI) là một tính năng được cung cấp bởi Google cho phép bạn tùy chỉnh một truy vấn tìm kiếm quảng cáo của người tìm kiếm.

Dynamic keyword insertion là một tính năng tiên tiến giúp bạn cho người sử dụng những từ khóa (keywords) quảng cáo phù hợp hơn khi sử dụng một quảng cáo chung chung duy nhất cho nhiều từ khóa.  AdWords sẽ chèn các từ khóa riêng vào văn bản quảng cáo để người dùng xem một quảng cáo riêng biệt cho từ khóa tìm kiếm của họ, nếu từ khóa của họ tạo nên một trong những từ khoá của nhóm quảng cáo của bạn.