Duplicate content

Duplicate content là thuật ngữ nói nên sự trùng lặp nội dung trên một website hoặc nhiều website. Khi website có các nội dung trùng lặp, giống nhau sẽ gây khó khăn cho các công cụ tìm kiếm (SE) để quyết định thứ hạng của website bạn tùy theo các truy vấn tìm kiếm.