Dublin Core

Dublin Core là chuẩn dùng để mô tả dữ liệu trong các thẻ Metadata nhằm khai thác các tài liệu trong thư viện và trên các Web thông qua Internet.

Mỗi yếu tố Dublin Core được đặt tên (Element Name) và quy định nhãn (label) để sử dụng ghi vào trong thẻ meta. Mỗi yếu tố được định nghĩa cụ thể để mô tả đối tượng và có chú thích rõ ràng. stromectol efficacité

Hiện nay, Google đã chú trọng và sử dụng metadatarich snippets rất nhiều. Khi Search Engine nhìn vào Dublin Core trên website của bạn. Search Engine có thể đánh giá Content Creator (người tạo nội dung) đang thực hiện để gởi đến nội dung chi tiết hơn đối với độc giả. ivermectin metronidazole Dublin core có thể hổ trợ các công cụ tìm kiếm nội bộ, dể thực hiện, thêm dublin core không ảnh hưởng gì với code website. ivermectina preo farmcia popular rj

Chuẩn Dublin Core bao gồm 15 yếu tố:

– Nhan đề (Title)

– Tác giả (Creator)

– Đề mục (Subject

– Mô tả (Description)

– Xuất bản (Publisher)

– Tác giả phụ (Contributor)

– Ngày tháng (Date)

– Loại hình (Type)

– Mô tả vật lý (Format)

– Định danh tư liệu (Identifier)

– Nguồn gốc (Source)

– Ngôn ngữ (Language)

– Liên kết (Relation)

– Nơi chứa (Coverage)

– Bản quyền (Rights)

Website tham khảo: http://www.dublincore.org/