Discriminatory pricing

Discriminatory pricing – Định giá phân biệt: Các doanh nghiệp thường thay đổi giá căn bản cho phù hợp với những điểm khác biệt của khách hàng, sản phẩm và địa điểm. Doanh nghiệp thực hiện việc định giá phân biệt khi bán một sản phẩm hay dịch vụ với hai hay nhiều mức giá, mà những mức giá này không phản ánh sự khác biệt tương ứng về chi phí. Việc định giá phân biệt có một số hình thức:

  • Định giá theo nhóm khách hàng
  • Định giá theo dạng sản phẩm
  • Định giá theo địa điểm
  • Định giá theo thời gian
  • Định giá theo hình ảnh