Director of Photography viết tắt DOP

Director of Photography viết tắt DOP / Cameraman: Người chuyển tải ý tưởng trên giấy của agency (công ty quảng cáo) và “tiếng la hét” của Director thành những thước phim đầy nghệ thuật, đậm cá tính. (“Tiếng la hét” được hiểu là chỉ đạo sản xuất của Director dựa theo PPM, Storyline, Storyboard đã được client (khách hàng) duyệt trước đó)