Developer

Developer là người không chỉ code mà tham gia vào tất cả các giai đoạn của SDLC (Software Development Life Cycle – Quy trình phát triển phần mềm). Nếu bạn cảm thấy mình có vấn đề cần giải quyết nhưng không thể định nghĩa nó rõ ràng được, bạn cần 1 ‪‎Developer để giúp bạn tìm ra vấn đề trước, sau đó xử lý nó. (Phân tích + Giải quyết Vấn Đề + Code) . Là người viết code và phát triển sản phẩm.