Demand Side Platforms viết tắt DSP

Demand Side Platforms (viết tắt DSP) là một nền tảng công nghệ cho phép các agency hoặc các nhà quảng cáo sử dụng để mua quảng cáo một cách tự động. Nó sẽ giúp agency hoặc nhà quảng cáo mua inventory từ nhiều nguồn bao gồm Ad Exchanges, Ad Networks hoặc các nền tảng bán quảng cáo nói chung (sell side platforms viết tắt SSP).