Dedicated Hosting

Dedicated Hosting – Hosting chuyên dụng: Trang Web hosting mà không được phép chia sẻ với bất cứ ai khác. Bạn có một máy chủ chuyên dụng chỉ phục vụ trang web của bạn mà không chia sẻ tài nguyên với các trang web khác.