Database

Database (Cơ sở dữ liệu): Dùng để lưu trữ các bản ghi. Cơ sở dữ liệu được tổ chức thành các bảng. Các bảng được chia thành các cột và các dòng. Dữ liệu được lưu trực tiếp trong một trường (tức là một ô). Các loại cơ sở dữ liệu web phổ biến bao gồm SQL và MySQL.

Ngày nay, với sự phát triển chóng mặt của Digital Marketing, Database bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ, cookies, pixel, … (tất cả những phương tiện mà có thể nhận được khách hàng)