Cost Per Thousand viết tắt CPT

Cost Per Thousand viết tắt CPT: Là chi phí để thuê danh sách địa chỉ email của 1000 người. Ví dụ: Chi phí bạn thuê một danh sách địa chỉ email là 250.000đ CPM, điều đó cũng có nghĩa là bạn phải chi 250đ cho một địa chỉ email.

Thuật ngữ này sẽ rất quen thuộc, chúng ta hay bắt gặp trong Digital advertising – Cost Per Thousand Impressions viết tắt CPM