Data Base Advertising

Data Base Advertising: lối quảng cáo bằng cách dùng lượng thông tin trữ dược để thông tin đến từng cá nhân theo nhu cầu của họ. Một lối tiếp thị trực tiếp (DM).