Cut

Cut: một chuyển đoạn. Khi một máy thu hình ngưng và việc quay phim được tiếp tục bởi một máy khác. لعبة قمار للايفون Khi thu hình sống, chỉ cần vặn nút bấm. Khi thu phim, phải cắt phim.