Cross Site Scripting viết tắt CSS

Cross Site Scripting (viết tắt CSS) – Một lỗ hổng bảo mật trong các form của web có thể được sử dụng để lấy code truy cập và quản lý lượng truy cập.