Copywriting

Copywriting – Việc sử dụng các từ ngữ để tạo ra văn bản hấp dẫn thường được sử dụng để bán sản phẩm hoặc thu hút sự chú ý của người sử dụng.