Courtesy Announcement viết tắt CA

Courtesy Announcement viết tắt CA: khâu giờ miễn phí dành cho quảng cáo có tính cách công ích hay từ thiện.