Children Advertising Review Unit viết tắt CARU

Children Advertising Review Unit viết tắt CARU: Phân Bộ Kiểm Tra Quảng Cáo Cho Trẻ Em (Mỹ).