Council of Better Business Bureau viết tắt CBBB

Council of Better Business Bureau viết tắt CBBB: Hội Đồng Cải Tiến Thương Nghiệp (Mỹ).