Columbia Broadcasting System viết tắt CBS

Columbia Broadcasting System viết tắt CBS: hệ thống truyền hình Mỹ CBS.