Copyright

Copyright có nghĩa là người giữ bản quyền của một bài văn hay sáng kiến gì đó, quyền tác giả

Bản quyền tác giả là một độc quyền của tác giả đối với một tác phẩm, bài văn, hay sáng kiến nào đó, Quyền tác giả dùng để bảo vệ những tác phẩm, bài văn của tác giả tránh bị những người khác sử dụng và dùng nó vào những mục đích không tốt.