Computer Graphics

Computer Graphics: điện họa, đồ thị vẽ bằng máy vi tính