ComPark advertising

ComPark advertising – Quảng cáo ComPark: ComPark là thiết bị được sử dụng cho quảng cáo bãi đậu xe ô tô; được đặt trên đường song song của một line và có thể nhận được tiếp xúc trực tiếp từ người lái xe đã chỉ cần đậu xe của họ. ComPark cũng đóng vai trò như một hướng dẫn giúp người lái xe gắn bó với kích thước của bãi đậu xe.