CodeIgniter

CodeIgniter là một framework viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP dựa trên nền tảng MVC ( Model – View – Contrller ) cho phép tạo các trang web của bạn để có kịch bản tối thiểu kể từ khi trình bày và tách biệt với kịch bản PHP, nói đơn giản nếu bạn Code thuần theo PHP bạn phải tự tổ chức cấu trúc giữa giao diện, xử lý code và cơ sở dữ liệu việc làm này không khả dụng nếu dự án của bạn là một tập hợp các Module cần có nhiều người xử lý.

Sử dụng CodeIgniter bạn có thể tự tạo ra cho mình những Blog chuyên nghiệp, những Shop bán hàng Online và kể cả những dự án lớn được tổ chức và khai thác theo mô hình MVC. CodeIgniter trợ giúp lập trình theo nhóm, phát triển các Module rời rạc cho hệ thống và quản lý code thông minh.

Link website: https://www.codeigniter.com/