Coaxial Cable

Coaxial Cable: dây cáp đồng trục có thể dùng cho điện thoại, điện tín, phóng thanh và truyền hình.