Click-and-mortar

Click-and-mortar: mô hình kết hợp giữa các hoạt động kinh doanh trực tuyến và hoạt động kinh doanh truyền thống của doanh nghiệp.

Các tổ chức vật lý thuần tuý (các công ty, tập đoàn) được gọi là các tổ chức brick-and-mortar (thuộc nền kinh tế cũ), còn các tổ chức chỉ tham gia vào thương mại điện tử được gọi là các tổ chức ảo. Các tổ chức click-and-mortar (hay click-and-brick) là các tổ chức tiến hành một số hoạt động thương mại điện tử. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chủ yếu của chúng được thực hiện trong thế giới vật lý. Dần dần, nhiều công ty brick-and-mortar đang chuyển sang các công ty click-and-mortar (ví dụ như Wal-Mart Online).

Hiện nay các doanh nghiệp gọi cách thức này là Omni-Channel, bao gồm: kết hợp bán hàng online – offline, Chăm sóc khách hàng, báo cáo định kỳ, tracking, theo dõi tồn kho, kết nối các công cụ digital marketing…