Chrome Bookmarks

Chrome Bookmarks –  Chúng ta biết rằng Google thu thập dữ liệu sử dụng trình duyệt Chrome . Các trang được đánh dấu trong Chrome có thể có được một tăng.

Chrome là trình duyệt web tốc độ nhanh, đơn giản và an toàn được tạo ra dành cho web hiện đại, được phát triển bởi Google.