Blocked Sites

Blocked Sites – Chặn website: Google đã ngưng tính năng này trong Chrome. Tuy nhiên, Google Panda sử dụng tính năng này như một tín hiệu chất lượng.