Chief Operating Officer viết tắt COO

Chief Operating Officer viết tắt COO là Giám đốc điều hành. COO là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong một tổ chức. COO chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty. COO thường xuyên báo cáo với giám đốc điều hành cấp cao nhất, hay gọi là Tổng Giám đốc điều hành (CEO). Với tiếng Việt, người ta vẫn gọi COO là Giám đốc điều hành. Tuy nhiên ở các nước phương Tây, trong trường hợp CEO hay Chủ tịch Hội đồng quản trị là nhà điều hành cấp cao nhất, thì COO có thể được coi là President.