Cash rebate

Cash rebate – Phiếu giảm giá: là chương trình ưu đãi của nhãn hàng hoặc sản phẩm áp dụng đối với một số nhóm đối tượng bằng hình thức phát hành Phiếu giảm giá, khi nhóm đối tượng khách hàng mang phiếu giảm giá đó đến mua hàng thì được giảm giá theo như thông tin xác nhận trên phiếu. Áp dụng tốt trong trường hợp nhãn hàng kết hợp với nhãn hàng khác cùng nhóm khách hàng mục tiêu để giá trị và trải nghiệm đến khách hàng.