Cash discount

Cash discount – Giảm giá vì trả tiền mặt: là hình thức giảm giá trực tiếp trên đơn hàng vì khách hàng chọn hình thức thanh toán là tiền mặt. Một cách huy động tiền mặt tức thời.