Site icon ThinkDigital

Cash discount

Cash discount – Giảm giá vì trả tiền mặt: là hình thức giảm giá trực tiếp trên đơn hàng vì khách hàng chọn hình thức thanh toán là tiền mặt. Một cách huy động tiền mặt tức thời.

Exit mobile version